§1. 
Foreningens navn er: Frederikssund Fugleforening af 1960.
Foreningen er stiftet den 21. november 1960. Navneforandring vedtaget på generalforsamlingen i januar år 2000.
Foreningens formål er, ved afholdelse af møder, udstillinger m.m., at udbrede kendskabet til stuefugles røgt og pleje.

§2.
Foreningsåret går fra 1/1 – 31/12.
Kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen, for at have stemmeret.

§3.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den afholdes inden udgangen af januar, og indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. Ved indkaldelse skal samtidig meddeles, hvem der er på valg, og om vedkommende ønsker/ikke ønsker genvalg.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det, med angivelse af dagsorden.

§3a.
Folkepensionister betaler 80% af kontingentet i kontingent.

§4.
Såfremt det skønnes, at et medlem handler i modstrid med foreningens interesser, forelægges sagen for bestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt vedkommende midlertidigt skal udelukkes af foreningen. Bestyrelsen forelægger sagen på førstkommende generalforsamling, hvor afgørende beslutning afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§5.
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges enkeltvis på generalforsamlingen.
Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og  1 revisorsuppleant.
Bestyrelse vælges for 2 år ad gangen.
Formand + 1 bestyrelsesmedlem vælges i de lige år.
Kasserer + 2 bestyrelsesmedlem vælges i de ulige år.
Formand må ikke afgå samme år som næstformand og kasserer.
bestyrelsen, der skal bestå af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær samt yderligere 1 bestyrelsesmedlem, konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke er 5, er bestyrelsen – for så vidt angår næstformand, kasserer samt bestyrelsesmedlemmer – bemyndiget til at supplere sig selv blandt de 2 valgte suppleanter.
Afgår formanden i utide, skal der altid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsessuppleanterne kan, efter eget ønske ved indtrædelse i bestyrelsen, forblive i hele perioden af det ordinære medlems valgperiode, også selvom den strækker sig udover suppleantens egen valgperiode, og er der behov herfor, skal generalforsamlingen vælge nyt bestyrelsesmedlem på den ordinære generalforsamling for resten af valgperioden.
De 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges altid for 1 år ad gangen.
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtigt når 3 eller flere medlemmer, inklusiv formand eller næstformand, er tilstede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i formandens fravær næstformandens – stemmer udslaget.
Sekretæren udfærdiger referat fra bestyrelsesmøderne. Disse godkendes senest på næstfølgende bestyrelsesmøde, hvor de underskrives af alle de tilstedeværende fra det møde, som referatet omhandler.
Der  vælges et udstillingsudvalg på 4 personer, den ene fra bestyrelsen, på generalforsamlingen. Det første møde efter sommerferie, skal være udstillingsmøde.
På disse møder skal alle poster og arbejdsopgaver, deles ud mellem de ansvarlige personer.
Udstillingsudvalget vælges for 1 år ad gangen.

§6.
Et medlem skal, for at kunne opnå præmie på foreningens udstilling, have været medlem i mindst 3 måneder.
Kun fugle, der har været i udstillerens besiddelse i mindst 3 måneder, kan få præmie.
Udstilles domesticerede fugle, skal disse være ringmærket med udstillerens egen faste ring. Ringene skal være registrerede ringe.

§7.
Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen. For at blive æresmedlem skal man have været medlem i en årrække og have udført et aktivt foreningsarbejde. Æresmedlemmerne er kontingent frie, men har samme pligter og rettigheder som andre medlemmer.

§8.
Lokale, såvel som Danske 1. opdræt, bedømmes og præmieres på lige fod med andre opdræt.

§9.
Der indføres præmiering af generationsopdræt, for alle ikke domesticerede arter. For at blive betegnet som generationsopdræt, skal mindst 1 af forældrefuglene være født hos opdrætteren.
Såvel første som anden generations skal være kontrolleret hos opdrætteren.
ved kontrol af et generationsopdræt påføres dette kontrolsedlen.
Ved tilmelding til udstillingen oplyses, under bemærkninger, at dette er generationsopdræt samt årstal for første generation.

§10.
Såfremt et medlem bliver dømt for smugling af fugle eller medvirker hertil, vil den pågøldende øjeblikkeligt blive ekskluderet af foreningen.

§11.
Anmeldelse af opdræt skal ske til ledelsen af kontrollen, som foranlediger, at denne bliver udført.  Alle kontrollerede fugle skal udstilles første gang på vor egen udstilling.
For at kunne anerkendes som lokalt 1. opdræt skal unge/unger kontrolleres 1. gang når reden forlades og igen 30 dage efter.
Kontrollen foretages af et bestyrelsesmedlem og et vilkårligt valgt medlem af foreningen. Bestyrelsesmedlemmet skal begge gange være den samme person.
Ved begge kontroller underskrives en opdrætsblanket, som bevis på opdrættets rigtighed. Kopi af samme udleveres til opdrætteren, originalen opbevares i foreningens arkiv.
Som anerkendelse af et lokalt 1. opdræt, gives en bronzeplakette, i hvilken fuglens navn samt årstal for opdrættet indgraveres.
En forudsætning for at kunne modtage denne plakette, samt godkendelse som værende lokalt 1. opdræt er, at pågældende opdræt udstilles og at det sker første gang på vor egen udstilling, samt at der indsendes en opdrætsartikel til Tukanen senest 3 måneder efter 2. kontrol. I modsat fald udstedes blot et diplom.
Der kan dog gives dispensation for ikke at udstille fuglene, hvis det er meget sjældne eller sarte fugle, men så skal der foreligge t godt og vellignende billede af fuglene, ud fra hvilket dommeren kan bekræfte, at navnet på de kontrollerede 1. opdræts fugle er korrekt, eller oplyse et andet navn.
Lokalt 1. opdræt kan ikke anerkendes  for alle former for domesticerede fugle samt mutationer og bastarder.

Der opkræves et gebyr på 20,00 kr. pr. opdræt. Har man flere opdræt af samme par fugle, skal der kun betales ved 1. opdræt.

§12.
Runde dage: Ingen medlemmer kan modtage gave fra foreningen, uden at have givet besked til Tukanen, således at det har været offentliggjort. Gaven gives ved sølvbryllup, guldbryllup, diamantbryllup o.s.v. Fødselsdagsgave ved 50, 60, 70, 8085, 90 og 100 år.
Værdien på gaven skal svare til prisen på en fl. Gammel Dansk.

§13.
Kontingent betaling, senest 1. februar. Derefter tillægges et gebyr på 10,00 kr.

§14.
I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder dennes midler fest eller anden højtidelighed for rest af foreningens medlemmer.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. januar 2007.
Vedtaget på generalforsamlingen den 24. januar 2011.
Vedtaget på generalforsamlingen den 23. januar 2017.